Screenshot 2017-11-11 13.31.49
Se till att kollektivtrafiken når dina mål
Som beställare av upphandlad trafik har du en rad mål för till exempel kvalitet, miljö och tillgänglighet.

Men hur vet du om målen uppnås? Hur vet du att du får den trafik du upphandlat? Kan du ge exakta svar när media, medarbetare, ägare eller resenärer ställer frågor om hur trafiken levererar?

Kontakta oss!
FRIDA Fordonsdatabas

Utvärdera upphandlad trafik

Med vår molnbaserade webbtjänst FRIDA för trafikbeställare kan du enkelt utvärdera om du når de mål du satt upp. Du kan följa upp att dina operatörer levererar det som avtalats och sedan betrakta summan av all din trafik. Vilket i sin tur ger dig möjlighet att skapa ny, värdefull kunskap inför kommande upphandlingar av kollektivtrafik. Med hjälp av FRIDA kan du dessutom ögonblickligen svara på frågor från medarbetare, politiker, media eller branschorganisationer om miljö, tillgänglighet, säkerhet och mycket annat.
 
FRIDA är en molnbaserad webbtjänst som är flexibel och lätt att integrera med befintliga system. FRIDA är utvecklat i nära samarbete med Svensk Kollektivtrafik och används av Sveriges samtliga trafikhuvudmän, förutom Region Stockholm, samt av flera norska.  
 
Vill du veta hur FRIDA kan hjälpa dig som beställare av upphandlad trafik? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Stärk samarbetet med era operatörer

I FRIDA lägger du enkelt upp dina avtal med krav på fordonsegenskaper, tillgänglighet, förnyelsebara drivmedel, etc. Därefter får dina operatörer lägga upp de fordon som de avser att utföra trafiken med. På så sätt hjälper FRIDA dig att enkelt utvärdera om fordonen i din trafik motsvarar dina krav.
Under avtalsperioden kommer FRIDA även att underlätta transparensen och samarbetet mellan dig och operatörerna. Genom uppdaterade och tydliga rapporter kan ni säkerställa att fordonen som går i trafik motsvarar era krav. Så fort ni blir medvetna om eventuella avvikelser kan ni tillsammans med er operatör justera trafiken innan resenärerna drabbas.
Utfallsbaserad avtalsuppföljning
FRIDA är ett värdefullt verktyg för att göra en utfallsbaserad avtalsuppföljning, med fokus på miljöuppföljning och kvalitetsuppföljning. Genom informationen som kontinuerligt rapporterats in i systemet kan du avgöra om operatören har levererat enligt överenskommelse. Om de inte har det, kan du vidta åtgärder med stöd av ett gediget underlag.

Tilläggsmoduler
– Koll på allt från övergripande miljömål till enskilda besiktningar

FRIDA BAS tillsammans med Avtalsmodulen är grunden i det molnbaserade FRIDA-systemet. Därtill finns en rad tilläggsmoduler som kan hjälpa dig att hålla koll och förenkla rapporteringen inom samtliga områden som är viktiga för er.
 
Personkilometer

Följ upp nyckeltal som relaterar till resandet, till exempel energiförbrukning och emissioner, redovisade per transporterad passagerare och kilometer.
Fordonskontroll
Kontrollera att fordonen motsvarar avtalskraven genom på-platsen-kontroller. Med FRIDA Fordonskontroll kan du säkerställa att uppgifter om fordon stämmer och kontrollera att fordonen lever upp till ert varumärke. I modulen kan du utforma kontrollerna och processerna med återkoppling av resultat till operatören, efterkontrollen samt underlag för vite, helt enligt era behov.
Miljöredovisning
Följ upp att operatörerna och deras underentreprenörer har ett aktivt miljöarbete, utan att begära att de genomför kostsamma certifieringar. FRIDA Miljöredovisning underlättar inhämtning av information, utvärdering och granskning och har stöd för revision på plats samt påminnelser om efterkontroller.
Trafikhändelserapportering
Ge operatören möjlighet att rapportera in trygghets- och säkerhetsrelaterade incidenter direkt i FRIDA, där de även kan skapa polisanmälningar. Trafikhändelserapportering ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö, samtidigt som det ger ökad trovärdighet och tyngd i diskussioner med myndigheter, rättsväsende eller media. Informationen i FRIDA har även visat sig värdefull vid ansökan om kameraövervakning.
Besiktningsdata och Tillstånd yrkesmässig trafik
Passagerare, ägare och allmänhet förväntar sig att kollektivresor sker med lagliga fordon. Med tilläggsmodulerna Besiktningsdata och Tillstånd yrkesmässig trafik kontrollerar FRIDA automatiskt att fordon som används i er kollektivtrafik har klarat årlig kontrollbesiktning, inte har körförbud och att de har tillstånd för yrkesmässig trafik. Det är en trygghet för samtliga parter och vårdar ert varumärke som pålitlig leverantör av kollektivtrafik.
 

Marknadsledande uppföljning av fordon i kollektivtrafik

FRIDA har utvecklats genom ett nära samarbete mellan Nordic Port och Svensk Kollektivtrafik. FRIDA används idag av  Sveriges samtliga trafikhuvudmän, förutom Region Stockholm, samt av flera norska. Användarföreningen @FRIDA har utarbetat en standard för fordonsinformation så att Svensk Kollektivtrafik kan sammanställa nationell data om fordon avseende miljö, ökad tillgänglighet för funktionshindrade, säkerhet, mm.