Screenshot 2017-11-11 13.31.49
Se till att ha rätt fordon på rätt plats till rätt kostnad
En stor fordonsflotta kan vara en utmaning att överblicka och administrera.

Vilka fordon ingår, var i organisationen befinner de sig och vilka egenskaper har de? Hur utnyttjas varje fordon, är det kontrollbesiktigat och uppfyller bränsleförbrukning och utsläpp era ekonomi- och miljömål?

Kontakta oss!

Optimera hur er fordonsflotta används

Med FRIDA Egna fordon får du en snabb och aktuell överblick av hela er fordonspark. FRIDA hämtar regelbundet information från vägtrafikregistret och håller er fordonsdatabas uppdaterad med nya och avyttrade fordon. Du får ekonomiska rapporter och miljönyckeltal, men även detaljer om besiktning, körförbud, service och tvätt. På så sätt hjälper FRIDA dig att se till att varje fordon kommer till sin fulla rätt.
 
FRIDA är en molnbaserad webbtjänst som är flexibel och lätt att integrera med befintliga system. Utvecklingen av FRIDA Egna Fordon är baserad på vår 15 år långa erfarenhet som marknadsledande leverantör av system för uppföljning av miljö och kvalitet inom svensk kollektivtrafik.  
 
Vill du veta hur FRIDA kan hjälpa dig nå en effektivare fordonspark? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

En unik möjlighet att optimera ekonomin och miljöpåverkan

En viktig del av FRIDA Egna fordon är möjligheten att optimera hur ni använder fordonen genom systematiska fordonsuppföljningar. Det kan till exempel handla om att identifiera fordon med onödigt hög driftkostnad och föreslå en förflyttning eller försäljning.
Du kan även följa upp fordonflottans miljöpåverkan. FRIDA kan presentera nettoutsläpp (CO2), andel förnybara drivmedel och fossil energianvändning för samtliga fordon. Du kan även få statistik över HC, NOx och partikelutsläpp. Denna översikt kräver inget manuellt arbete från dig.
Eftersom den här typen av miljönyckeltal ofta är av allmänt intresse, är FRIDA förberett för att presentera informationen publikt. På så sätt kan externa och interna intressenter enkelt ta del av ert förbättringsarbete inom miljöområdet.
 
Full koll på säkerheten
Att varje fordon körs lagligt, är kontrollbesiktigat och genomgått service är en självklarhet som dock kan vara svår att överblicka i en stor fordonspark. Här kan FRIDA hjälpa till med alla nödvändiga fordonskontroller och påminnelsefunktioner. Läs mer om våra enskilda moduler nedan.
 
Leverantörsstöd – skapa bättre upphandlingar
Genom FRIDA får du ett ovärderligt stöd i att följa upp era leverantörer och de fordon som används i upphandlade transporter och entreprenader. Leverantörerna lägger själva in sina fordon i FRIDA och ni får därmed kontroll på att de uppfyller era avtalskrav på miljö, kvalitet och säkerhet.

Tilläggsmoduler – från totalekonomi till enskilda besiktningar

FRIDA BAS utgör grunden i systemet. Genom ett överskådligt organisationsträd placeras fordon på rätt plats i organisationen. Du kan lägga till ett obegränsat antal användare och ge dem rättigheter att läsa eller registrera information. Därtill finns en rad tilläggsmoduler:
Besiktningsdata
Få hjälp med det viktiga arbetet att se till att varje fordon är kontrollbesiktigat i tid. FRIDA bevakar fordonsparken och informerar i god tid om vilka fordon som ska besiktigas. Systemet skickar även ut påminnelser och varningar till berörda parter om att det är dags att besiktiga eller inträffade körförbud.
Inläsning
Nyckeltal som körsträckor, drivmedelsförbrukning och fordonskostnader är centrala i uppföljningen av en fordonsflottas ekonomi och miljöpåverkan. Med tilläggsmodulen Inläsning rationaliseras inläsningen väsentligt. Genom elektroniska körjournaler och vår inläsningsfunktion, med drivmedelskort direkt kopplade till ett fordon, kan ni optimera såväl ekonomi som miljöpåverkan.
 
Ekonomi
Spara kostnader genom en detaljerad överblick av varje fordons ekonomi. Identifiera fordon som har onödigt hög milkostnad eller används på ett icke optimalt sätt – och föreslå en omplacering eller försäljning.
Miljönyckeltal
En organisations miljöpåverkan får allt större fokus hos såväl anställda som allmänhet. Öka er attraktionskraft och förbättra miljöarbetet genom detaljerade rapporter med miljönyckeltal kring körsträckor, drivmedel, emissioner och motorteknik. Vi använder Svensk Kollektivtrafiks beräkningsmodeller för att räkna ut emissioner, vilka används inom hela svenska kollektivtrafikbranschen.
Fordonskontroll
FRIDA erbjuder marknadsledande processtöd för att genomföra och följa upp fordonskontroller vid exempelvis ankomstkontroll, överlåtelse, tvätt, service eller annat.
Regelbundna fordonskontroller leder till säkrare fordon och en förbättrad totalekonomi genom större aktsamhet, mer välvårdade fordon, lägre kostnader för skador och ett bättre andrahandsvärde.
Aktivitet
Registrera fordonsaktiviteter på enskilda fordon, till exempel periodisk service eller byte till sommar/vinterdäck. FRIDA fungerar som en fordonsloggbok som kan planera och följa upp regelbundet underhåll; vid förflyttning kan den nya ägaren enkelt ta del av historiken.

Några exempel på vår marknadsledande position

Nordic Port har under 15 år byggt upp en marknadsledande position inom system för uppföljning av miljö och kvalitet inom svensk kollektivtrafik. Den erfarenheten har vi tagit med oss när vi har utvecklat den webbaserade tjänsten FRIDA Egna Fordon.