Screenshot 2017-11-11 13.31.49

KLARA säljs numera av våra vänner på EcoOnline AB.

Klicka här för att läsa mer.

 

ordning och reda bland kemikalierna
En säker och god arbetsmiljö bidrar till nöjda medarbetare och förbättrade resultat. Ett aktivt miljöarbete är även en förutsättning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och bland kunder.

Med vår molnbaserade webbtjänst KLARA får din organisation ett systematiskt och effektivt stöd att dels uppfylla gällande lagstiftning, men även att nå era mål inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

Kontakta oss!

Full koll på kemikalier, CMR-produkter och strålkällor

KLARA är sprunget ur behovet av en effektiv och säker kemikaliehantering, ett område med stora risker och omfattande lagstiftning. KLARA erbjuder riskbedömningar av riskfyllda arbetsmoment med tillhörande processbeskrivningar, kemikalieförteckning, kemikalieregister, säkerhetsdatablad och skyddsblad. Dessutom erbjuder systemet skyddsronder, egenkontroller av brandsäkerhet och mycket mer. KLARA hanterar alla typer av CMR-produkter, samt strålkällor genom tilläggsmodul.
 
KLARA är en molnbaserad webbtjänst som kräver minimalt med underhåll, allt du behöver är en webbläsare och tillgång till internet.
 
Vill du veta mer om hur KLARA kan hjälpa dig att förbättra arbetsmiljön och säkerheten?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Fullständig koll på både lagar och lager

KLARA stöttar användaren genom att stämma av kemikalieförteckningen mot rådande lagstiftning för att identifiera vilka produkter som eventuellt är förbjudna, kräver tillstånd eller har ett begränsat användningsområde. Systemet har en lång rad referenslistor och du kan även skapa egna listor över ämnen eller produkter som ni önskar fasa ut. Bland referenslistorna finns bland annat:
• REACH Annex XIV och XVII
• REACH Kandidatlistan
• PRIO
• AFS Kemiska Arbetsmiljörisker och Hygieniska gränsvärden
• Chemsec SIN-listan
• Begränsningsdatabasen
• Läkemedelsverket klass 1 och 2, m.fl.
Förenklat arbetssätt
KLARA ger hela organisationen tillgång till en detaljerad förteckning över kemikalierna i databasen med faro- och skyddsanvisningar, avfalls- och transportinformation, mm. Aktuellt lagersaldo och placering i lokalerna effektiviserar arbetet, särskilt i forskningsintensiva miljöer. Du kan även ange vilka delar av organisationen som hanterar vilken produkt, i vilka mängder och vad årsförbrukningen är för en total överblick i ert viktiga miljöarbete. Eftersom relevant dokumentation alltid finns tillgänglig med tillhörande säkerhetsdatablad (SDB) och faroangivelser, säkerställer du att riskerna minskas och arbetsmiljön förbättras.

 
Tydligare rapportering
Tack vare att du alltid har en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande riskbedömning, kan du snabbt och tydligt redovisa er miljöpåverkan och miljöarbete för olika intressenter.  På så sätt kan du visa medarbetare, media, branschorganisationer eller myndigheter
hur ni med ett kvalitetssäkrat sätt uppfyller lagstiftningen och aktivt jobbar med miljö, säkerhet och kvalitet.

Med fokus på miljö, säkerhet och arbetsmiljö

Inom ramen för KLARA finns en rad funktioner som säkerställer att ni har ordning och reda bland alla kemikalier och strålkällor. Syftet är att uppfylla alla era behov och krav på säkerhet, miljö och kvalitet. KLARA hjälper dig bland annat att:
 
Informera
KLARA har ett användarvänligt och standardiserat gränssnitt, som ger användaren enkel och tydlig information om kemikalier och risker, samt tillhörande korsreferenser till aktuell lagstiftning.
Rapportera
Användaren får en tydlig och överskådlig bild av resultatet och riskerna med de kemikalier som används i organisationen – information som enkelt kan delas med berörda myndigheter eller andra intressenter.
Inventera
En snabb och effektiv registrering av enskilda ämnen och produkter garanterar att ni alltid har en uppdaterat kemikaliedatabas med senaste versioner av tillgängliga säkerhetsdatablad (SDB).
Riskbedöma
KLARA har välutvecklat stöd för riskbedömningar av riskfyllda arbetsmoment och tillhörande processbeskrivningar. Genom en standardiserad mall underlättas arbetet med att uppdatera och använda riskbedömningarna. KLARA varnar om ny riskbedömning bör göras, exempelvis om någon produkt fått högre klassning eller datum för riskbedömningens giltighet har passerat.
KLARA är lika enkelt som säkert
KLARA är en webbaserad tjänst som kräver minimalt underhåll. Som er leverantör kan Nordic Port ta ett helhetsåtagande att kontinuerligt kvalitetsgranska informationen om de kemiska produkterna, samt att löpande kontrollera att de senaste versionerna av säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga.
 
Tack vare sitt välutvecklade integrationsupplägg kan KLARA på ett säkert och smidigt sätt anslutas till era befintliga system, utan att behöva justeras.

Optioner och Tilläggsmoduler
– ökad kontroll och förenklat arbetssätt

Centralprodukten är KLARA Kemikaliehantering. Därtill finns en rad optioner och tilläggsmoduler för att passa just ert arbete med miljö, arbetsmiljö och säkerhet:
 
Option: Streckkod och Beställningsanmodan

Med streckkod och beställningsanmodan optimerar du lagerhållningen, effektiviserar inköpsprocessen och minskar de totala inköpen av kemiska produkter. Funktionen är utvecklad tillsammans med forskargrupper som hanterar kemikalier i mycket stor utsträckning och behöver veta deras exakta placering och mängd.
 
Option: Inköpsimport
Med Inköpsimport kan KLARA integreras med ert befintliga inköpssystem. Det underlättar informationen om förbrukad mängd kemikalier samt säkerställer att alla kemiska produkter som används faktiskt är registrerade.
 
Option: Struktursökning
Struktursökning ger användaren möjlighet att söka på fragment av en molekyl, exakt sökning av molekyl samt molekylvikt.
 
Option: Single Sign-On
Med Single Sign-On blir KLARA en del av ert intranät. Ingen extra inloggning och inga glömda lösenord. Det ökar säkerheten ytterligare, med minskad administration och underhåll som följd.
 
Tillägg: Strålkällor
På samma sätt som för kemikalier, säkerställer den här modulen att strålkällor hanteras på ett för medarbetare och kunder säkert sätt. Modulen hjälper er att uppfylla lagar och förordningar och underlättar redovisningen till myndigheter.
 
Tillägg: Skyddsronder
I modulen KLARA SAMSYN lägger du upp era skyddsronder efter eget behov och distribuerar e-blanketter till berörda medarbetare. Dessa genomför och dokumenterar skyddsronderna i KLARA, där de också genomför riskbedömningar och tar fram åtgärdsprogram.
 
Tillägg: Egenkontroll brand
Med modulen Egenkontroll brand får ni stöd i det systematiska brandsäkerhetsarbetet genom att kontrollerna organiseras, genomförs och följs upp i KLARA. Modulen innehåller även möjligheten att lägga in kontrollpunkter i en planlösning, för att lättare hitta utrustning och anmäla fel som behöver åtgärdas.
 
Tillägg: Lagbevakning
Ett abonnemang som ger dig löpande uppdateringar av relevant miljö- och arbetsmiljölagstiftning.
 
Tillägg: Kursbokning
En central del i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är att medarbetarna har rätt kompetens och har genomfört anordnade utbildningar. Med modulen Kursbokning kan du lägga upp kurstillfällen, låta medarbetarna registrera sig och få en uppföljning på vilka som deltagit.

Kunder som har ordning och reda bland kemikalierna med hjälp av KLARA


KLARA har utvecklats i samråd med ledande forskare som dagligen hanterar stora mängder kemikalier i sina arbetsmiljöer.
: